Diensten

Wat wij doen

Letselschade

Het regelen van een letselschade is mensenwerk en meer dan het bepalen van een financiële vergoeding. De tijd terugdraaien is niet mogelijk en wij realiseren ons dat ongevalsgevolgen voor slachtoffers ingrijpend zijn. In overleg met alle partijen die bij de schaderegeling zijn betrokken, zoals de (aansprakelijke) verzekeraar, de belangenbehartiger van het slachtoffer, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, etc., doen wij ons uiterste best om slachtoffers zo optimaal mogelijk terug te laten keren in een situatie die vergelijkbaar is met die van vóór het ongeval.

Met het oog op de belangen van alle partijen werken wij vanuit een oplossingsgerichte, respectvolle en doortastende visie. Dit gaat gepaard met duidelijke communicatie, heldere rapportages en een gedegen schadereserveadvies.

Kortom, wij zijn dé partner in het regelen van letselschades.

Overlijdensschade

Bij een overlijdensschade gaat het om de vordering van de nabestaande(n) na het overlijden van een dierbare door een tragische gebeurtenis. Het behandelen en berekenen van een overlijdensschade is een complexe aangelegenheid. Wij beschikken over een goede combinatie van inlevingsvermogen, ervaring en communicatieve vaardigheden om ook deze opdrachten in overleg met alle betrokkenen en met respect voor de nabestaande(n) uit te voeren.

Tactisch en technisch toedrachtsonderzoek

Bij het bepalen van polisdekking en het beoordelen van aansprakelijkheidsvraagstukken, zijn vaak de kleinste details van belang. Dergelijk onderzoek vereist specialistische kennis en kunde en is gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Vanaf 2023 laat Injuriam Expertise zich hierin bijstaan door een externe partij, te weten Nova Questa, waarbij er sprake is van een strategische samenwerking. Dit ook om de onafhankelijkheid van de expert en de juridische waarde van de onderzoeksbevindingen te waarborgen.

Nova Questa houdt zich uitsluitend bezig met het verrichten van particulier onderzoek naar, onder meer, toedracht en aansprakelijkheid in (letsel)schadezaken. Nova Questa verricht werkzaamheden op grond van de Wet Particuliere Beveiligings- en Recherchebureaus. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming, conformeert Nova Questa zich tevens aan de privacy gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Tactische en technische toedrachtonderzoeken worden daarom uitbesteed aan Nova Questa. Aanlevering van nieuwe zaken kan via ons kantoor of rechtstreeks waarbij wordt verwezen naar de website www.novaquesta.nl.

Analyse vastgelopen zaken

Het komt voor dat een letselschadezaak “vastloopt”. Het schaderegelingsklimaat raakt vertroebeld en na verloop van tijd staan partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Met een “frisse blik” zijn wij bij uitstek in staat om in dergelijke situaties de standpunten van beide partijen te onderzoeken en te trachten om alsnog tot een minnelijke regeling te komen.

Onze ervaren schaderegelaars kunnen worden ingeschakeld om dossiers te bestuderen en advies te geven over de mogelijk te nemen vervolgstappen. Ook het uitvoeren van interne audits (met inachtneming van de Gedragscode Behandeling Letselschade) behoort tot de mogelijkheden.

Direct hulp na ongeval

Direct na een ongeval met (ernstig) letsel als gevolg, rijzen er bij slachtoffers vele vragen en moet er ineens veel geregeld worden. Denk aan: persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, hulp in en rondom de woning, etc. Op verzoek zijn wij in staat een slachtoffer snel te bezoeken en wanneer dat nodig is, snel te schakelen met andere deskundigen. Hierdoor worden slachtoffers (en hun directe omgeving) ontzorgd en kan de focus worden gericht op het herstel.

Affectieschade

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen familieleden (partners, kinderen en ouders) en een beperkte groep andere naasten van slachtoffers recht hebben op vergoeding van affectieschade.

Met affectieschade wordt gedoeld op het verdriet waarmee men wordt geconfronteerd wanneer een dierbare zeer ernstig gewond raakt of overlijdt. Het gaat dus om immateriële schade, die naasten en nabestaanden lijden vanwege hun emotionele en affectieve verbondenheid met de direct getroffene.

Het betreft een regeling met gefixeerde (van tevoren vastgestelde) bedragen. De bedragen die toegekend kunnen worden zijn vastgelegd in de wet en liggen tussen de €12.500,00 en €20.000,00. Hoewel de wetgever heeft beoogd duidelijke en concrete richtlijnen te hanteren verwachten wij dat dat in de praktijk weerbarstiger zal zijn.

Er is namelijk ook een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen die in uitzonderlijke omstandigheden recht op vergoeding van affectieschade kan toekennen aan een persoon die niet tot de genoemde kring behoort maar waarvan het wel aan te nemen is dat diegene een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ heeft met het slachtoffer. Om te bepalen of hier sprake van is, dient te worden gekeken naar de duur, de intensiteit en de aard van die relatie. Deze aspecten kunnen wij in overleg met alle betrokken partijen en met respect voor de naasten en nabestaande(n) in beeld brengen.