Diensten

Wat wij doen

Letselschade

Het regelen van een letselschade is mensenwerk en meer dan het bepalen van een financiële vergoeding. De tijd terugdraaien is niet mogelijk en wij realiseren ons dat ongevalsgevolgen voor slachtoffers ingrijpend zijn. In overleg met alle partijen die bij de schaderegeling zijn betrokken, zoals de (aansprakelijke) verzekeraar, de belangenbehartiger van het slachtoffer, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, etc., doen wij ons uiterste best om slachtoffers zo optimaal mogelijk terug te laten keren in een situatie die vergelijkbaar is met die van vóór het ongeval.

Met het oog op de belangen van alle partijen werken wij vanuit een oplossingsgerichte, respectvolle en doortastende visie. Dit gaat gepaard met duidelijke communicatie, heldere rapportages en een gedegen schadereserveadvies.

Kortom, wij zijn dé partner in het regelen van letselschades.

Overlijdensschade

Bij een overlijdensschade gaat het om de vordering van de nabestaande(n) na het overlijden van een dierbare door een tragische gebeurtenis. Het behandelen en berekenen van een overlijdensschade is een complexe aangelegenheid. Wij beschikken over een goede combinatie van inlevingsvermogen, ervaring en communicatieve vaardigheden om ook deze opdrachten in overleg met alle betrokkenen en met respect voor de nabestaande(n) uit te voeren.

Tactisch en technisch toedrachtsonderzoek

Bij het bepalen van polisdekking en het beoordelen van aansprakelijkheidsvraagstukken, zijn vaak de kleinste details van belang. Wij beschikken over een gedegen juridische kennis en de juiste communicatieve vaardigheden om deze op een respectvolle manier voor alle betrokken partijen voor het voetlicht te brengen.  

Afhankelijk van de aard van de opdracht, zijn wij in staat slachtoffers, verzekerden en getuigen te horen en van hen schriftelijke verklaringen op te nemen. Verder bezoeken wij de ongevalslocaties en leggen deze digitaal vast. Ook leggen wij, wanneer dat noodzakelijk is, contacten met andere instanties, die bij een toedrachtsonderzoek betrokken kunnen zijn. In dit verband kan worden gedacht aan de politie, justitie, Inspectie SZW, etc.

Alle bevindingen leggen wij vast in een duidelijke rapportage, vergezeld van een gedegen juridisch advies.  

Analyse vastgelopen zaken

Het komt voor dat een letselschadezaak “vastloopt”. Het schaderegelingsklimaat raakt vertroebeld en na verloop van tijd staan partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Met een “frisse blik” zijn wij bij uitstek in staat om in dergelijke situaties de standpunten van beide partijen te onderzoeken en te trachten om alsnog tot een minnelijke regeling te komen.

Onze ervaren schaderegelaars kunnen worden ingeschakeld om dossiers te bestuderen en advies te geven over de mogelijk te nemen vervolgstappen. Ook het uitvoeren van interne audits (met inachtneming van de Gedragscode Behandeling Letselschade) behoort tot de mogelijkheden.

Direct hulp na ongeval

Direct na een ongeval met (ernstig) letsel als gevolg, rijzen er bij slachtoffers vele vragen en moet er ineens veel geregeld worden. Denk aan: persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, hulp in en rondom de woning, etc. Op verzoek zijn wij in staat een slachtoffer snel te bezoeken en wanneer dat nodig is, snel te schakelen met andere deskundigen. Hierdoor worden slachtoffers (en hun directe omgeving) ontzorgd en kan de focus worden gericht op het herstel.

Affectieschade

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen familieleden (partners, kinderen en ouders) en een beperkte groep andere naasten van slachtoffers recht hebben op vergoeding van affectieschade.

Met affectieschade wordt gedoeld op het verdriet waarmee men wordt geconfronteerd wanneer een dierbare zeer ernstig gewond raakt of overlijdt. Het gaat dus om immateriële schade, die naasten en nabestaanden lijden vanwege hun emotionele en affectieve verbondenheid met de direct getroffene.

Het betreft een regeling met gefixeerde (van tevoren vastgestelde) bedragen. De bedragen die toegekend kunnen worden zijn vastgelegd in de wet en liggen tussen de €12.500,00 en €20.000,00. Hoewel de wetgever heeft beoogd duidelijke en concrete richtlijnen te hanteren verwachten wij dat dat in de praktijk weerbarstiger zal zijn.

Er is namelijk ook een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen die in uitzonderlijke omstandigheden recht op vergoeding van affectieschade kan toekennen aan een persoon die niet tot de genoemde kring behoort maar waarvan het wel aan te nemen is dat diegene een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ heeft met het slachtoffer. Om te bepalen of hier sprake van is, dient te worden gekeken naar de duur, de intensiteit en de aard van die relatie. Deze aspecten kunnen wij in overleg met alle betrokken partijen en met respect voor de naasten en nabestaande(n) in beeld brengen.